Siriraj Alumni

www.facebook.com/sirirajalumni

Web Board

view:  full / summary

รายชื่อ Siriraj 74

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 6:26 AM Comments comments (0)

Siriraj  74

 

(Revision หลังครบรอบ 38 ปี)

มกราคม 2550

พ.ต.หญิง ม.ล.กนกลดา (ลดาวัลย์) บาลี

พ.ญ. กมลทิพย์ (คุณวุฒิดี) ปฏิภาคศิริ

นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ สุคณิช

พ.ญ.กรุณา (เตชะกำพุ) รัตนบรรณางกูร

พลตรี กอบโชค พัววิไล

นพ.เกรียงไกร กิติพงษ์พัฒนา

พญ.จันทรฉวี (ปิยสิรานนท์) เจริญพานิช

พ.ต.หญิง จันทรา (วรรักษา) เจณณวาสิน

พ.ญ.จินดา (ธนะนันท์กูล) เทียมประเสริฐ

พลตรีหญิง จุไรศรี (สิริจินดา) มีกังวาล

พญ. เจิดจันทร์ (หาญอุตสาหะ) มังกรกนก

พ.ญ. ชนินทร (อัจฉริยโกศล) เศรษฐบุตร

นายแพทย์ ชัยพร ภัทราคม

นายแพทย์ ชุมพร พงษ์นุ่มกุล

นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

นายแพทย์ ดุสิต สุธีรพจน์

นายแพทย์ ทนง สันติเวส

นายแพทย์ ทรงเกียรติ ปิยกุลมาลา

นายแพทย์ ทรงยศ ศักดิ์ศรี

นายแพทย์ ธัชชัย กิจกังวาล

นายแพทย์ ธานี เทพวัลย์

นายแพทย์ ธานินทร์ ปาริชาติธนกุล

นายแพทย์ ธารา ตริตระการ

พลอากาศตรี ธีระ ตั้งตรงจิตต์

พลอากาศตรี ธีระชัย ร่วมวัง

พ.ญ. นีโลบล (มุ่งการดี) เนื่องตัน

ศ.พญ. นลินี อัศวโภคี

นายแพทย์ บรรเทิง ชุติกาโม

พ.ญ. บุญศรี (โฆสรัสวดี) เหล่าเทพพิทักษ์

พ.ญ.ประภัสสร(หิรัญมาศ) สุวรรณจินดา

นายแพทย์ ประชา ภูมิพาณิชย์

นายแพทย์ ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์

น.พ. ปริญญ์ สตางค์มงคล

น.พ. ปัญญา อรุณากูร

พ.ญ. ผาณิต (วัชรเนตร) ตัณฑ์ศุภศิริ

พ.ญ. พรทิพย์ (บวรวัฒนุวงศ์) เชาวรียวงษ์

พ.ญ. พรทิพ (ศิวายพราหมณ์) วิชญาณรัตน์

พ.ญ. พเยีย ฉันทาดิศัย

นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร

น.พ. พิริยะ พินิจ

พลเรือโท ไพบูลย์ ศรีเทพ

นายแพทย์ ไพโรจน์ ปาริชาติกานนท์

พ.ญ. พิศเพลิน สัตย์สงวน

พ.ญ. มลิวัลย์ โฆษิตานนท์

พ.ญ. เยาวเรศ (ซอโฉม) นาคแจ้ง

พ.ญ. รัชนี (สาระคุณ) ชื่นสำราญ

พ.ญ. เรณู (สุธรรมวงศ์) ศรีสมิต

นายแพทย์ เรวัต นิพัทธโกศลสุข

พ.ญ. ลาวัณย์ (พงศ์หิรัญ) อุปลกะลิน

พ.ญ. วิจิตรา เหมศรีชาติ

นายแพทย์ วิจัย กตาธิการ

นายแพทย์ วชิระ วิเชียรทอง

นายแพทย์ วิชิต เอี่ยมอร่าม

นายแพทย์ วิชัย เจริญวงศ์

นายแพทย์ วิชัย อติชาตการ

นายแพทย์ วิญญู สุชาติล้ำพงศ์

ศ. พ.อ.วิบุล สัจกุล

นายแพทย์ วิบูลย์ โชติสกุลรัตน์

พ.ญ. วิบูลย์ศรี (จาติกวนิช) พิมลพันธุ์

พ.ต.อ.หญิง วนิดา (บุญซื่อ) ศศิวิมลกุล

พ.ญ. วนิดา (สาครรัตนกุล) นิพัทธ์โกศลสุข

พ.ญ. วิยะดา ภู่พัฒน์

นายแพทย์ วิรัตน์ อินทร์มีสุข

พ.อ. วีระ วราเวชช์

นายแพทย์ วัลลภ ไทยเหนือ

พ.ญ. วาสุณี (หาสตะนันทน์) เตียวตรานนท์

พ.ญ. ศศิธร (นาวาวิจิตร) เพชรจันทร

พ.ญ. สกุล (ชัชวาลา) ปิยกุลมาลา

นายแพทย์สนิท ศรีอัษฏาพร

พ.ญ.สมทรง (วัฒนสกุล) ทองใบ

พ.ญ. สมพร (วงศ์สรรเสริญ) สุมาลย์นพ

พลตรี สมประสงค์ (หลียั่งยืน) ศุภวิท

นายแพทย์ ศักดิ์ กรรณล้วน

ศ.น.พ. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

นายแพทย์ สรสิทธิ์ โสภณสฤษฏ์สุข

พลตรี สวง ไพบูลย์

นายแพทย์ สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ

นายแพทย์ สาธิต วรรณแสง

นายแพทย์ สาโรจน์ ตั้งชูพงศ์

พ.ญ. สุทธิศรี (สง่ามั่งคั่ง) วัตสัน

นายแพทย์ สุชาติ ธนาพรสังสุทธิ์

นายแพทย์ สุนทร ศรมยุรา

นายแพทย์ สุพงษ์ เตชธุวานันท์

พ.ญ. สุพรพิมพ์ (วินิจฉัยกุล) เจียสกุล

พ.ญ. สุภาณี (เกษสุวรรณ) เทศศิริ

พ.ญ. สุวภางค์ (ปัทมะดิษ) กลัสนิมิ

พ.ญ. สุภาพร (ภมร) โฆวินทะ

พ.ญ. สุมาลา (บูรพาเดชะ) โลพันธ์ศรี

นายแพทย์ สุวัฒน์ วิรุฬศรี

นายแพทย์ สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ

พ.ญ. สุวิมล สุภัทรจำเนียร

พ.ญ. เสาวรีย์ (อุทิศชลานนท์) พรรัตน์

นายแพทย์ อนุพงษ์ โชติมงคล

นายแพทย์ อภิชาติ พงศ์ผาติโรจน์

นายแพทย์ อนันต์ สุไลมาน

พลอากาศเอก อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์

พ.ญ. อัจนา (วิมุกตะลพ) บอลล์

พ.ญ. อารีย์ (ยอดเยี่ยม) ตริตระการ

นายแพทย์ อำนาจ กุสลานันท์

พ.ญ. อุราภรณ์ (องค์วิศิษฐ์) ภานุภาค

นายแพทย์ อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

พ.ญ. อเนกนุช (สุริยะ) ยะโสธร

พ.ญ. อมรรัตน์ (สิรินทร์วราวงศ์) อัฟตันดิเลียน

พ.ญ. อรพินท์ (จันทวิมล) สุคณิช

รายนามผู้ถึงแก่กรรม

1 นายแพทย์ บุรชัย อุปลกะลิน

2 นายแพทย์ ประดิษฐ์ เอื้อรัตนวงศ์

3 นายแพทย์ ประสิทธิ์ อัศวโภคี

4 แพทย์หญิง พัชรี เตชวัชรา

5 แพทย์หญิง มนฤดี (สุวรรณสมบูรณ์) ณ สงขลา

6 แพทย์หญิง ยุวรี พรหมอุบล

รายชื่อ Siriraj 94

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 6:03 AM Comments comments (0)

Siriraj 94

นาย กนก ธราธารกุลวัฒนา

นาย กมล กํญญาประสิทธิ์

นาย กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฎ์กุล

นาย กิตติ ตันติวงศ์กานต์

นาย กิตติ นาคจันทึก

นาย กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

นาย กุลพัฒน์ วีรสาร

นาย เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม

นาย เกษมศักดิ์ สันติศานติ์

น.ส ขจรศรี แบบประเสริฐ

นาย ขจรศักดิ์ แก้วจรัส

นาย คมกริช ธานินพิทักษ์

นาย คมสัน อังคณานุพงศ์

นาย จักรวรรดิ เกษมสมประดิษฐ์

น.ส จันทนา สุธรรมโน

น.ส จันทร์จิรา สุธรรมโน

น.ส จินตนา จารุทรรศน์

น.ส. จันทร์เพ็ญ จีรบุณย์

น.ส ฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ์

นาย ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ

น.ส. ชฏาภรณ์ จิรรัตนโสภา

นาย ชัยณรงค์ ลิ้มวราภัส

นาย ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย

นาย ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ

นาย ชาญชัย สุประสงค์สิน

นาย ฐากร ช่วงชัย

น.ส. ฐิติมา สุนทรสัจ

นาย ณัฏฐ์ น้อมพรรโณภาส

นาย ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา

นาย ดำรงค์ ประยงค์รัตน์

นาย ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์

นาย ทวี สิริบุญวรรณ

นาย ทวีศักดิ์ ดีขจร

น.ส. ทัศนีย์ กนิษฐบุญยวินิจ

นาย ทายาท บูรณกาล

นาย ธงชัย สุนทราภา

นาย ธงภักดิ์ มีเพียร

นาย ธนากร จิรชวาลา

นาย ธนากร มณีเจริญ

นาย ธวัชชัย กาญจนรินทร์

นาย ธวัชชัย สุวรรณบรรณ

นาย ธารา รัตนอำนวยศิริ

นาย ธำรง กิจบำรุง

นาย ธีระพันธ์ ทวีธรรมสถิตย์

นาย นที มั่นสกุล

นาย นพปฎล คูหาสวัสดิ์

น.ส. นพวรรณ กฤติวาณิชย์

น.ส. นรรธพร บุญชัย

น.ส. นฤมล ชินบุตร

น.ส. นฤมล ศิริวทยเจริญ

น.ส. นันดา รัตสุข

น.ส. นิรมล บุญช่วย

นาย นิวัฒน์ รีบุญลาภ

น.ส. นุสรา ธนังทอง

นาย บรรจง ทรายสุวรรณ

น.ส. บุญลักษณ์ ตีรณธนากุล

นาย บุญเลิศ วิรุฬร์อุดมผล

น.ส. บุษกร บรรจงมณี

น.ส. ประชุมพร คงฤทธิ์

นาย ประทีป กาญจนวิกัย

นาย ประภัสสร์ สมิติษเฐียร

นาย ประวิช ชวชลาศัย

นาย ประวิทย์ กิติดำรงสุข

นาย ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกูล

นาย ประสง์ ธีรกิจไพศาล

นาย ประเสริฐ ศรีอสวงทรัพย์

นาย ปริญญา สุนทราภรณ์ชัย

นาย ปริศนา สิรยานนท์

น.ส. ปรีดาวดี สังขเกษม

นาย พงศธร พิติรางค์กูร

นาย พงษ์นเรศ โพธิโยธิน

น.ส. พันทิดา สุวรรณประทีป

น.ส. พันธุ์ทิพย์ วิจักษณ์จินดา

นาย พิชิต ชาญพิพัฒนชัย

น.ส. เพช็รฟ้า อัครวรมาศ

นาย พิเชษฐ์ เจริญศิริวัฒน์

นาย พิรัส ประดิษฐวณิช

นาย ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ

นาย ไพโรจน์ อยู่ปรี

นาย ภราดร ดำรงเกียรติ

นาย ภัทรพล พิริยะตระกูล

น.ส. ภัสรา สมงาม

นาย ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ

น.ส. ภาวิณี จันทร์ขจร

น.ส. ภาสุรี ชัยรัตน์

นาย มงคล ตั้งวงษ์สุจริต

นาย มงคล หงษ์ศิรินิรชร

นาย มนตรี ทองมาก

นาย มนัส รามเกียรติศักดิ์

นาย มานะ โอศิริพันธุ์

น.ส. มาลินี ลิมป์พวงทิพย์

น.ส. ยุทธนา บุศราวงศ์

นาย โยธิน รุ่งทนต์กิจ

นาย รณาวุธ กล่ำสมบัติ

นาย รังสรรค์ ชัยเสวิกุล

น.ส. รัชนี ฉลองเกื้อกุล

นาย เรวัตร พันธุ์กิ่งทองคำ

น.ส. ลออ สิงหะบาล

นาย ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช

น.ส. วรัญญา บุญชัย

นาย วังชัย ลีสงวนกุล

น.ส. วันทนา ไทรงาม

น.ส. วาณีวรรณ บูรณะประทีปไพศาล

นาย วิชัย อรรถเวชวรุตม์

นาย วิชาติ ศรีกุศลานุกูล

นาย วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

นาย วิเชียร สมิทธิเวศม์

นาย วิทวัส วัณนาวิบูล

น.ส. วิภาวี ภัทราเวทวิวัฒน์

นาย วิรัตน์ เตชะอาภรณ์กุล

นาย วิรัตน์ พลลาภานันท์

น.ส. วีณา เตียววนากูล

นาย วุฒิชัย จตุทอง

น.ส. วุฒิศิริ ธนะภูมิ

น.ส. ไวยวุฒิ สี่หิรัญวงศ์

น.ส. ศรีสมัย สายลุด

น.ส. ศศิธร โตพิพัฒน์

นาย ศักดา ลิ้มเทียมรัตน์

น.ส. ศิริพันธ์ อินทร์ชำนาญ

นาย ศิลา ทองไล้

นาย ศุลีวุฒิ แสงโสภิต

น.ส. โศภิต ศมพันธุ์พงศ์

น.ส. สกาวรัตน์ สุภาภร

นาย สมเกียรติ พาหุบุตร

นาย สมชาย อมรโยธิน

นาย สมบัติ ตั้งขจรโกศล

นาย สมบัติ บุญโต

นาย สมบูรณ์ มะลิขาว

นาย สมพงศ์ ทองใส

นางสมพงศ์ ชลคีรี

นาย สมพงษ์ วันหนุน

น.ส. สมพิศ แสงภู่วงศ์

นาย สมยุทธ ศรศุกลรัตน์

น.ส. สมศรี อ่อนศรีทอง

นาย สรวุฒิ ชูอ่องสกุล

น.ส. สวณี ชุนหจินดา

นาย สวัสดิ์ ดำด้วง

นาย วัญชัย โกศลกิติวงศ์

นาย สาธิต ทิมขำ

นาย สามารถ ทองจันทร์

น.ส. สิริจิตร พฤทธเมธวิสุทธิ์

น.ส. สิริพร สถาพรชัยสิทธิ์

น.ส. สุกานดา สวัสดิบุตร

นาย สุชาย ศรีทิพยวรรณ

นาย สุเชต ทรัพย์มี

น.ส. สุธัญญา ตั้งไพศาลกุล

น.ส. สุธีรัตน์ สง่าไพบูลย์

นาย สุนทร ศิลปานันทกุล

นาย สุนทร สุนทรชาติ

นาย สุนัย ลีวันแสงทอง

น.ส. สุนีย์ วิจิตรเมฆทอง

น.ส. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

น.ส. สุภางค์ ทางสัมฤทธิ์ผล

นาย สุเมธ ฉายศิริกุล

นาย สุริยะ ปิยผดุงกิจ

น.ส. สุวรรณา ต่อมยิ้ม

น.ส. สุวรรณี สิริทรัพย์ไพบูลย์

น.ส. โสภา งดงาม

นาย อดิศร ลีลากิจทรัพย์

น.ส. อนุสา ลิ้มพงษ์

น.ส. อโนมา พานิชกุล

น.ส. อรนุช สถิรแพทย์

น.ส. อรัญญา บุญยศิริกุล

น.ส. อัจฉรี แซ่จั้ง

นาย อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ

นาย อำนาจ โชติชื่น

นาย อำนาจ เตโชวาณิชย์

นาย อำพล อัครปทุมวงศ์

น.ส. อุบลรัตน์ ปิตาสวัสดิ์

น.ส. อุษณี ชินะชัชวารัตน์

นาย เอกรินทร์ อชะปาละศิริ

รายชื่อ Siriraj 91

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 5:55 AM Comments comments (0)

 Siriraj 91

 

น.ส. กรรณิการ์ ประเสริฐโสภา

นาย กฤติ แก้วสนธิ

นาย กฤษฎา ถมยาบัตร

นาย กวี ชินศาสวัต

นาย กวีพจน์ เลิศอุตสาหกุล

นาย กัมพล ลิ่มทองนพคุณ

น.ส. กาญจนา จันทร์สูง

น.ส. กาญจนา เสรีพรเจริญกุล

นาย การุณ คุณติรานนท์

น.ส. กุลรัตน์ รัตนปริคณน์

นาย เกรียงศักดิ์ กันต์พิทยา

นาย เกรียงศักดิ์ อิทธิพรไพศาล

นาย เกษม จารุดิลกเรือง

นาย เกษม ตันตยานนท์

นาย ไกรฤทษ์ ไตรรัตนาภา

นาย จงดี อาวเจนพงษ์

นาย จักรกริช โง้วศิริ

น.ส. จันทกรร ฉัตรสุวรรณกิจ

น.ส. จิตรา จักษุจินดา

นาย เจนฤทธิ์ วิตตะ

นาย เจริญ ลีนานุพันธุ์

นาย เจษฎา มณีชวขจร

นาย เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

นาย ชนินทร์ ล่ำซำ

นาย ชลธร สุวรรณกิตติ

น.ส. ชลิษา ธรรมสระ

นาย ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

นาย ชัยชนะ ไตรติลานันท์

นาย ชัยรัตน์ นิรันดรัตน์

นาย ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

นาย ชานนท์ เมฆจรัสนภา

นาย ชุมพจน์ วรธรากุล

นาย ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล

นาย ไชยา อุบัติศฤงศ์

นาย โซ่สกุล บุญยะวิโรจ

นาย ณรงค์ศักดิ์ วชิรนานันตวัฒน์

นาย ดนัย เจียรกูล

นาย ดนัย ธีวันดา

นาย ดนัย ภัทรเธียรสกุล

นาย เดโช จักราพานิชกุล

นาย ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ

นาย ทศพร ศิริโสภิตกุล

นาย ไท เทียนสุวรรณ

น.ส. ธนวรรณ รักธรรมยิ่ง

นาย ธนะชัย ธัญญกุลสัจจา

นาย ธวัช ศุภสินสาธิต

นาย ธานินทร์ สันธนะวนิช

นาย ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ

น.ส. นงลักษณ์ ฐิติกุล

นาย นรสิทธิ์ อหันทริก

น.ส. นวรัตน์ อรุณวัชรพันธ์

นาย นสัณห์ เวสสุวรรณ

นาย นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง

นาย นิมิตร์ สะโมทาน

นาย นิเวศ เสริมศีลธรรม

นาย บุญชัย วัฒนโภคา

นาย ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

น.ส. ปนัดดา วณิชชานนท์

นาย ประกิจ เปี่ยมเพชรกุล

นาย ประพนธ์ จารุยาวงศ์

น.ส. ปาตีเม๊าะ คาเร็ง

น.ส. ปาริชาติ อารยางกูร

นาย ปิติ ทั้งไพศาล

นาย ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ

นาย ผดุงเกียรติ เวชวิชานิยม

นาย พรชัย มไหสวริยะ

น.ส. พรทิพย์ วรรณวิมลสุข

น.ส. พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ

น.ส. พวงพลอย พูนทรัพย์

น.ส. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

นาย พิทยา แสงสุวรรณ

นาย พิสิฐ บูรณวโรดมกุล

นาย พูนชัย อติยศพงศ์

นาย พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์

นาย ไพฑูรย์ ว่องวุฒิเวช

นาย ไพรวัลย์ พัชรธรรม

นาย ไพโรจน์ บุญคงชื่น

น.ส. ภรณี ลีติรัตน์นัยน์

นาย มกรเทพ เทพกาญจนา

น.ส. มาตา คงมาก

ศ.ดร. เรือน สมณะ

นาย รอชาลี ปัตยะบุตร

น.ส. รัชฎา วรรณสถิตย์ (แก้วสนธิ)

น.ส. วรนารถ ขจิตสุวรรณ

นาย วรพจน์ เจียมอมรรัตน์

นาย วราวุธ ชื่นตา

นาย วันชัย ตั้งอารมณ์มั้น

นาย วันชัย เลาหศักดิ์ถาวร

นาย วันชัย เหล่าเสถียรกิจ

น.ส. วัลลภา วาณิชยเศรษฐกุล

นาย วิชัย ชอบค้าจริง

นาย วิชัย วงศ์ชนะภัย

นาย วิฑูร ชินสว่างวัฒนกุล

นาย วิธาน ฐานะวุฑฒ์

นาย วินัย เจียมจิตต์ตรง

นาย วินัย มีต้องปัน

นาย วินัย รัตนสุวรรณ

น.ส. วิมล องค์กาญจนา

นาย วิรัช คงเกริกเกียรติ

นาย วิศิษฐ์ คงเจริญสมบัติ

นาย วิษณุ ภู่ทอง

นาย วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ

นาย วีรวัฒน์ พานทองดี

นาย วีระ ไชย์มโนวงศ์

นาย วุฒิชัย วงศ์สรรคกร

นาย วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ

นาย ศักดา จึงเจริญนรสุข

นาย ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม

นาย ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ

นาย เศรษฐวัฒน์ อัตถากร

น.ส. โศรยา ภัทรนาวิก

นาย ส่งเสริม พานิชาภรณ์

นาย สมชาย เกยูรวิเชียร

นาย สมชาย ลีชากุศลวงศ์

นาย สมชาย สมศิริพรชัย

นาย สมพงษ์ ทองเจริญ

นาย สมพบ พิจิตรวิไลเลิศ

น.ส. สมพร กีรติเรืองรอง

นาย สมภพ ชาตรีวณิชย์

นาย สมยงค์ สุวรรณจรัส

นาย สมศักดิ์ ทิพย์ลือพร

นาย สัญญา สุขพณิชนันท์

นาย สันชัย หวังดี

นาย สาทิตย์ ชัยประสิทธิกุล

น.ส. สายพิณ ลีระกุล

น.ส. สินีนาฏ แสงพุ่ม

นาย สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

นาย สุกเกษม ศุภมิตรกิจจา

นาย สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

นาย สุขสันต์ กิตติศุภกร

นาย สุชาต ไชยโรจน์

นาย สุชาติ แซ่เล้า

น.ส. สุดสบาย เลาหวินิจ (จุลทัพพะ)

นาย สุทธิพงศ์ ทัศนียพันธุ์

นาย สุธี ทุวิรัตน์

นาย สิธี อุ้มปรีชา

นาย สุพรชัย กองพัฒนากูล

นาย สุภาพ จันทร์ดี

นาย สุมาส วงศ์สุนพรัตน์

นาย สุเมธ โชวิทูรกิจ

นาย สุรชัย จินดาวุฒิกุล

น.ส. สุรีย์ เอื้ออารีย์วงศ์

น.ส. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

นาย สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นาย สุวิทย์ จารุนิธิ

นาย สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร

นาย สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์

นาย เสนีรัตน์ จิตตะเสนีย์

นาย อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

นาย อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

นาย อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์

นาย อนุชา จินตนาวงศ์

นาย อนุสรณ์ ตานีพันธ์

นาย อภิกิตต์ ศรีเสริมโภค

นาย อัฏฐวัฒน์ หิรัญพฤกษ์

นาย อาภัสร์ เพชรผุด

นาย อินทร์ จันแดง

นาย เอกราช รงศิริกุล

รายชื่อ Siriraj 90

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 5:53 AM Comments comments (0)

แพทย์ศิริราช รุ่น 90

ครบรอบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2553


นายแพทย์ กนกศักดิ์ ปรักกโมดม

นายแพทย์ กรกฎ จุฑาสมิต

นายแพทย์ กฤษฎา สะอาดยิ่ง

นายแพทย์ กำธร ตันติวิทยาทันต์

แพทย์หญิง กิ่งกาญจน์ สมแก้ว

แพทย์หญิง กิ่งแก้ว สุขพงษ์

นายแพทย์ กิตติพงษ์ กิตติพิริยะกุล

แพทย์หญิง กิติรัตน์ ( ทังสุบุตร ) อังกานนท์

แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร

แพทย์หญิง ขนิษฐา คชรินทร์

นายแพทย์ แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

แพทย์หญิง ฉัฐพร ( อนุวงศ์ ) คุ้นวงศ์

นายแพทย์ เฉลิมพล อัศวธีรางกูร

แพทย์หญิง ชฎา ( ณ นคร ) พันธุ์เจริญ

นายแพทย์ ชัยยศ เด่นอริยะกูล

นายแพทย์ ชาติชัย อติชาติ

นายแพทย์ ชาติชาย อาจองค์

นายแพทย์ ชำนิ จิตตรีประเสริฐ

นายแพทย์ ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล

แพทย์หญิง ฐิตวี ( วรทับทิมพันธ์ ) แก้วพรสวรรค์

แพทย์หญิง ฐิติมา โชติประสิทธิ์

( นายแพทย์ ฐิรวุฒิ บูรณพงศ์ ) นพ.ฆฤณ เอมะศิริ

นายแพทย์ ณรงค์ ธาดาเดช

แพทย์หญิง ดาราวรรณ ( ทองธิเลิศ ) วนะชิวนาวิน

แพทย์หญิง ดุจดาว  ( สุวรักษ์สกุล ) วิรบุญชัย

นายแพทย์ ถนอมศักดิ์ เอนกธนานนท์

นายแพทย์ ทนงศักดิ์ ( ชวน ) เกียรติบำรุงพันธุ์

นายแพทย์ ทวี ชาญชัยรุจิรา

นายแพทย์ ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

นายแพทย์ ทวี ธนุภาพรังสรรค์

( นายแพทย์ เทียนชัย พันธุ์พิพัฒน์ )

นายแพทย์ หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

นายแพทย์ ธนา อังสุวรังษี

นายแพทย์ ธนู หินทอง

นายแพทย์ ธไนนิธย์ โชตนภูติ

นายแพทย์ ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์

นายแพทย์ นพรัตน์ มานะกิจศิริสุทธิ

แพทย์หญิง นันทภัทร์ ( เตชะสุกิจ ) สุภาพรรณชาติ

นายแพทย์ บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์

นายแพทย์ บุญชัย สถาวรมณี

แพทย์หญิง เบญจมาศ ( ศรีกสิกุล ) อภิพันธุ์

แพทย์หญิง เบญจมาศ  ( องอาจอิทธิชัย ) ปิยะอิศรากุล

นายแพทย์ ประกาศ ต่ายเกิด

นายแพทย์ ประกิจ เล็กตระกูล

นายแพทย์ ประจักษวิช เล็บนาค

นายแพทย์ ประทีป สัจจะมิตร

แพทย์หญิง ประพิศ ( บุตราช ) เทพอารักษ์กุล

แพทย์หญิง ประภาพรรณ ( วงษ์บุตร ) ถิราติ

นายแพทย์ ประวิทย์ สุนทรจิรกาล

นายแพทย์ ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ

แพทย์หญิง ปราณี ( พวงพรศรี ) ศิริวิริยะกุล

นายแพทย์ ปริญญา ภัทรคามินทร์

นายแพทย์ ปูม มาลากุล ณ อยุธยา

นายแพทย์ พงษ์เทพ เส็งพานิช ( เสียชีวิต )

นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ เครือวัลย์

นายแพทย์ พรชัย ตั้งลัคนวณิชย์

นายแพทย์ พรชัย เมฆอารียะ

นายแพทย์ พรชัย วัชระวณิชกุล

แพทย์หญิง พรทิพย์ บุญโรจน์

นายแพทย์ พรประสิทธิ์ วานิชโชว์กิจ

แพทย์หญิง พรพรรณ ไทยตรง

นายแพทย์ พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

แพทย์หญิง พรรณี พงษ์พานิช

นายแพทย์ พิชัย ชาติกิจอนันต์

นายแพทย์ ทิพยเดช จำรัสสิริกุล

นายแพทย์ พิศาล แซ่ลิ่ว

นายแพทย์ พีระพล เศรษฐอุดม

แพทย์หญิง เพิ่มศิริ ( ประเสริฐศรี ) เลอมานุวรรัตน์

นายแพทย์ ไพรินทร์ กิตติสาเรศ

นายแพทย์ ไพโรจน์ บุญศิริกำชัย

แพทย์หญิง ภาวิณี กาญจนถวัลย์

แพทย์หญิง ภาวิณี เสรีประภากิจ

นายแพทย์ มงคล จันทรภากุล

นายแพทย์ มณเทียร เพ็งสมบัติ

แพทย์หญิง มณี รัตนไชยานนท์

แพทย์หญิง มลิวัลย์ จันทร์ภี

นายแพทย์ มติ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย

นายแพทย์ มุจลินท์ เฉลิมพรพงศ์

นายแพทย์ ยงค์ รงค์รุ่งเรือง

นายแพทย์ ยงยศ ปลื้มจิตติกุล

นายแพทย์ ยงวิทย์ คิวเจริญ

แพทย์หญิง ยุพา ธราธารกุลวัฒนา

นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์

แพทย์หญิง รัตนา ( เลิศลักษณ์นิธิ ) ลีลาวัฒนา

แพทย์หญิง ลัดดา ( อัศวสิทธิถาวร ) สถาวรมณี

แพทย์หญิง ลาวัลย์ ( นรังศิยา ) ปัจจักขภัติ

แพทย์หญิง วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า

แพทย์หญิง วนิดา ( วิสุทธิเมธางกูร ) บุญญสิทธิ์

แพทย์หญิง วนิดา  แสงทวีสิน

นายแพทย์ วรรณกร เล่าสุอังกูร

แพทย์หญิง วรีรัตน์ ( รัตนผล ) จิรวงศ์

นายแพทย์ วัชระ จันทร์เจริญกิจ

นายแพทย์ วัฒนา เกรียงไกรรัตน์

นายแพทย์ วัฒนา พารีศรี

นายแพทย์ วันชัย ขจรวัฒนากุล

นายแพทย์ วันชัย ชัยชลทรัพย์

นายแพทย์ วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย

นายแพทย์ วันชัย ศักดิ์อิสระพงศ์

แพทย์หญิง วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์

นายแพทย์ วิเชียร ปิ่นประชานันท์

นายแพทย์ วิทยา อัศววิเชียรจินดา

นายแพทย์ วิบูล อุทัยแสงสุข

นายแพทย์ วิโรจน์ เพ่งผล

แพทย์หญิง วิไล ( วรรณศิริกุล ) คุปต์นิรัติศัยกุล

นายแพทย์ วีรพงศ์ ตระการวนิช

นายแพทย์ วีระ ศุภราทิตย์

แพทย์หญิง ศันสนีย์ ( มิคะเสน ) เสนะวงษ์

นายแพทย์ ศิริชัย อริยวงศ์โสภณ

นายแพทย์ ศิริชัย อัษฎมงคล

แพทย์หญิง ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ

นายแพทย์ สงวน โล่ห์จินดารัตน์

นายแพทย์ สมชาญ พงษ์ริยวัฒนา

นายแพทย์ สมชาย สัตยฐิติกุล

นายแพทย์ สมโชค ชนะสงคราม

นายแพทย์ สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ

นายแพทย์ สมศักดิ์ อธิมติชัยกุล

นายแพทย์ สมิต ประสันนาการ

นายแพทย์ สาธิต สันตดุสิต

นายแพทย์ สาริจฉ์ ศรีสุภาพ

นายแพทย์ สาโรจน์ โพธิ์เชิด

แพทย์หญิง สาลินี ( ปรักมะกุล ) หิรัญบูรณะ

แพทย์หญิง สิรินาถ ( ลิมปีทีป ) เวทยเวทิน

นายแพทย์ สุกิจ วรธำรง

นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย

นายแพทย์ สุชาติ ศรีเจริญสุขภาค

นายแพทย์ สุชาติ สายกลางดี

แพทย์หญิง สุธัญญา ( เมืองศรี ) บรรจงภาค

แพทย์หญิง สุนีรัตน์ แสงวิโรจน์กุล

นายแพทย์ สุพจน์ ( สมรรถชัย ) บุญประเวศ

นายแพทย์ สุพจน์ ปัญญาโตนะ

แพทย์หญิง สุพร ( ศิริพรพิทักษ์ ) ตรีพงษ์กรุณา

แพทย์หญิง สุมาลี ( ปุรินทวรกุล ) คิวเจริญ

นายแพทย์ สุรเดช พงษ์รัตนานุกูล

นายแพทย์ สุรพร ลอยหา

นายแพทย์ สุรพล ประพันธ์ทองชัย

นายแพทย์ สุรพล อริยปิติพันธ์

นายแพทย์ สุรสีห์ พร้อมมูล

แพทย์หญิง สุวัจนา ( สุจินัย ) อธิภาส

แพทย์หญิง สุหัทยา ( เหล่าธรรมทัศน์ ) อังสุวรังษี

แพทย์หญิง เสาวรส ( กิตติเชาวนันท์ ) อัศววิเชียรจินดา

แพทย์หญิง อมรพร ( เสตสุวรรณ ) มานะกิจศิริสุทธิ

นายแพทย์ อมรินทร์ ก้องชลาลัย

นายแพทย์ อภิชัย แซ่เตียว ( เสียชีวิต )

แพทย์หญิง อารีย์ ซาชิโย

นายแพทย์ อาลักษณ์ ณ พัทลุง

นายแพทย์ อินทรีย์ กาญจนกูล

นายแพทย์ อุดม โบจรัส

รายชื่อ Siriraj 89

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 5:48 AM Comments comments (0)

Siriraj 89

นาย กมล เรืองทอง

นาย กฤษ รอดอารีย์

น.ส. กฤติยา อินทรทิตติ

นาย การุณ ตรงนำชัย

นาย กิติพงษ์ จรัญญา

น.ส. เกษณี เมฆอรียะ

นาย เกษม จงศิริวัฒน์

นาย ขวัญชัย ศิริบุญยืน

นาย จักรพันธ์ พงษ์เสถียร

น.ส. จันทิรา ยะตินันท์

น.ส. จารุพิมพ์ สูงสว่าง

นาย จำรูญเกียรติ ลีละเศรษฐพร

นาย เจริญ อมรนรชัย

นาย ฉัตรชัย ทั่งแถม

นาย เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

นาย ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ

นาย ชลเวช ชวศิริ

น.ส. ชลิดา เทวะผลิน

นาย ชัยรัตน์ ฉายากุล

นาย ชาญชัย ทวีสกุลวัชระ

นาย ชุติพันธ์ ธรรมารัตน์

นาย ชูเกียรติ ขวัญขจรเกียรติ

นาย ชูศักดิ์ เกษมศานติ์

นาย ชูศักดิ์ เกษมสินทรัพย์

นาย ไชยยงค์ นวลยง

นาย ฐปนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นาย ฐานันดร์ ปิยะศิริศิลป์

นาย ณรงค์ ฐิตะไพศาลผล

นาย ดำรงค์ วิจิตรชัย

น.ส. ดิษยา รัตนากร

น.ส. ดุจใจ เรืองวัฒนาภรณ์

นาย เดชพนต์ โลหะนะ

นาย ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

นาย ทวีศักดิ์ ตั้งศรีพงษ์กูล

นาย ทวีศักดิ์ แทนวันดี

นาย ทองดี เบญจเจริญวงศ์

นาย ทองอยู่ กองเกิดสุข

นาย ไทยินทร์ ศรีมงคล

นาย ธีรฉัตร ศิลารัตน์

นาย เธียรชัย งามพิพย์วัฒนา

น.ส. นพรัตน์ แซ่ตั้ง

น.ส. นภา พูนศิริ

น.ส. นาที นิยม

น.ส. นิติมา มีสิงห์

นาย นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง

นาย นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร

นาย บรรพต สุวรรณชาติ

นาย บัญชา ดิลกธนากุล

นาย บุญจง ว่องวัจนะ

นาย บุญชัย ธีระกาญจน์

นาย บุญมี วงศ์สถิตวิไลรุ่ง

นาย บุญเลิศ โกฏิเสถียรกุล

นาย บุญเลิศ คำนึงสิทธิ

น.ส. บุษบา ผดุงถิ่น

นาย ปกรณ์ วิภูษณพันธุ์

นาย ประกาย วิบูลย์วิภา

นาย ประทุมทอง ยาทุม

น.ส. ประพาฬรัตน์ วีรพันธุ์

น.ส. ประไพ เรืองศิริกูลชัย

นาย ประสงค์ ตรีวิจิตศิลป์

นาย ประสิทธิ์ ลักษณสมบูรณ์

นาย ประเสริฐ เจียรประเสริฐ

นาย ประเสริฐ มงคลศิริ

นาย ประเสริฐ หลิ่วผลวณิชย์

นาย ปราโมทย์ เล้าประเสริฐ

นาย ปัญญา วงศ์ปฏิมาชัย

น.ส. ปิยะวดี สุวรรณจินดา

นาย พงษ์เกียรติ กาญจน์คีรวัฒนา

น.ส. พจนี ผาสุก

น.ส. พนิดา นวนหนู

น.ส. พรสวรรค์ แต้สมบัติ

น.ส. พัชรี สุธีปกรณ์ชัย

นาย พิชญ์ ธนะชานันท์

นาย พิชาญ เมฆรัตนรกุล

น.ส. พิณทิพย์ ไกรกาญจน์

นาย พิตินัย จันตรี

นาย พิพัฒน์ ชินะจิตพันธ์

นาย พิพัฒน์ นิธิไพบูลย์

นาย พิพัฒน์ พิ ริยะสงวนพงศ์

น.ส. พิมล วงศ์ศิริเดช

นาย พีระ ฟาร์มไพบูลย์

น.ส. เพ็ญศรี มีศิลป์

นาย ไพบูลย์ ชัยชาญชีพ

นาย ภวงศักดิ์ เหรียญไตรรัตน์

น.ส. ภัทราภรณ์ ธีรรัตน์กุล

น.ส. ภาณี เอี่ยมฐิติวัฒน์

นาย ภาสกรณ์ ชัยวานิชศิริ

นาย ภูริปกรณ์ ภักดีรัตน์

นาย มงคล อธิภาส

น.ส. เมทินี กุลวัฒนาภรณ์

นาย ยุทธนา ทิพยรัตน์

น.ส. รัชนีย์ แสงบ้านยาง

น.ส. รัตนาภร เทพปรีชาสกุล

น.ส. รุ่งอรุณ สุชาตินิติกุล

น.ส. ละเอียด ทองเขียว

นาย เลือก ด่านสว่าง

น.ส. วรพรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นาย วรัญญู กิตติพรเพชรดี

นาย วัชชิระ ดีระพิพัฒนกุล

นาย วันชัย วงศ์สุวรรณ

นาย วันชัย ศรีทา

น.ส. วัลยวิสา วิจิตรพันธ์

นาย วิชัย ทิพยดาราพาณิชย์

นาย วิเชียร ศิริกาญจนกุล

นาย วิฑุรย์ นิติวรางกูร

น.ส. วิวรรณ คิดชอบ

นาย ศรัณย์ วรรณภาสนี

น.ส. ศรีสุดา มูลสาร

นาย ศิริชัย สุขอภิชาตกุล

นาย สงกรานต์ แจ่มกระจาย

นาย สเปน อุ่นอนงค์

นาย สมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์

นาย สมเกียรติ อัครศรีประไพ

นาย สมชัย ตั้งบำเพ็ญสุนทร

นาย สมชัย มีนสุข

นาย สมชาย จันทร์เจริญ

นาย สมชาย สมัยพร

นาย สมบูรณ์ ชัยยานุรักษ์กุล

นาย สมบูรณ์ แซ่เจียม

นาย สมพงษ์ หาญณรงค์ชัย

นาย สมยศ อนันตประยูร

นาย สมุทร รักวานิชย์พงศ์

นาย สรนิต ศิลธรรม

นาย สรรัตน์ เลอมานุวรัตน์

นาย สิทธิชัย สวัสดิ์วุฒิพงศ์

นาย สิทธิพร แก้วตระการวงค์

น.ส. สิริสรรพางค์ ผดุงวัตร

นาย สุกิจ พึ่งเกศสุนทร

น.ส. สุจิรัตน์ วัฒนะประเสริฐ

นาย สุทิน จริตงาม

นาย สุเทพ วัตถุสินธิ์

นาย สุนัย เจียรพัฒโนดม

น.ส. สุพิศ เธียรลิขิต

น.ส. สุมาลี หวังวีรวงศ์

นาย สุมิตร แดงดีเลิศ

นาย สุรชัย ปิยวรงค์

นาย สุรชัย สราญฤทธิชัย

นาย สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์

นาย สุรพล วีระศิริ

นาย สุรพล ศิริธวัช

นาย สุรศักดิ์ โควสุภัทร

น.ส. สุรินทร์ทิพย์ โอรุ่งเรือง

น.ส. สุวรรณา สุธีโสภณ

น.ส. เสาวนิตย์ จิตต์เกื้อ

นาย อนวัช เสริมสวรรค์

นาย อนันต์ ศรีเกียรติขจร

นาย อภิศักดิ์ ศรีรัตนกมล (แซ่ชิ)

น.ส. อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย

น.ส. อัจฉรา ภูมิพัฒน์ผล

นาย อัษฎางค์ รวยอาจิณ

น.ส. อารีย์ กันตชูเวสศิริ

นาย อำนาจ ชัยชลทรัพย์

นาย อำนาจ ทองชิต

น.ส. อุษา ศิริบุญฤทธิ์

รายชื่อ Siriraj 87

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 5:45 AM Comments comments (0)

Siriraj 87

นาย กรันย์ พงศ์พิพัฒน์

นาย กรันย์ธร ธีรานุตร

นาย กัมมาล กุมาร ปาวา

นาย กิตติศักดิ์ จันทร์กุศล

นาย กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์

นาย เกรียงไกร เฮงรัศมี

นาย เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

นาย ไกรธร ธีรานุตร

นาย ไกรวุฒิ คุนะเกษม

นาย คงเดช ลีโทชวลิต

นาย คทาพร อติชาติ

นาย คมวิชช์ แก้วชัยเจริญกิจ

นาย ครรชิต เจิมจิตรผ่อง

นาย คำนูณ อธิภาส

นาย จรัล โชคสุวรรณกิจ

นาย จารุรัตน์ วรรณิสสร

น.ส. จิรพร ศรีวสันต์ศักดิ์

นาย จิโรจ สินธวานนท์

น.ส. จีรวรรณ เหล่าศรีสิน

นาย เฉลิมชัย เครืองาม

นาย เฉลิมพงศ์ วิเศษศรีพงษ์

นาย เฉลิมพง ดำรงรัตน์

นาย ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์

นาย ชัยโรจน์ วังศานุวัตร

นาย ชัยวัตน์ จิรานันท์สกุล

นาย ชาญชัย ทิพยดาราพาณิชย์

นาย ชาลี วชิรศรีสุนทรา

นาย ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์

นาย ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

น.ส. ฐานิสร สมศิริ (ธรรมลิขิต)

นาย ณรงค์ เวชสุวรรณรักษ์

นาย เทพณรงค์ จารุพานิช

นาย ธนเดช สินธุเสก

นาย ธนูศักดิ์ รังสีพรหม

นาย ธราธร ธรรมประสิทธิ์

นาย ธัญญรัตน์ ศรีประสงค์

น.ส. ธารารัชต์ ธารากุล

นาย ธีรศักดิ์ เหล่าอรุณ

นาย ธีระสุต วัฒนจินดาพร

นาย นพดล นพคุณ

นาย นพพร เบี้ยวไข่มุก

นาย ณเรศร์ วงษ์เสรี

น.ส. นลภรณ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

น.ส. นวพรรณ หลักรอด

น.ส. นวลศรี เพียรเจริญ

น.ส. นารี เอี่ยมดีงามเลิศ

น.ส. นิตยา อัศวชัยสุวิกรม

นาย นิธิ มหานนท์

นาย นิพัธ กิติมหานนท์

นาย บดินทร์ บุณยพุกกณะ

นาย บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

นาย ประจักษ์ วัฒนกุล

น.ส. ประนอม คำเที่ยง

น.ส. ประภาศรี กิตติศรีกังวาน

นาย ประยุกต์ เสรีเสถียร

นาย ประสงค์ ปานไพรศล

นาย ประเสริฐ อัสสันตชัย

นาย ประเสริฐ โอภาสเมธีกุล

นาย ปรีชา รัตนศิริทรัพย์

นาย ปัญญา วงศ์วิเศษกิจ

นาย พงษ์สวัสดิ์ สุวรรณนันท์

นาย พนม สุทธิรัตน์

นาย พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์

น.ส. พรทิพย์ องค์ศุลี

น.ส. พรทิพา สิงหโกวินท์

น.ส. พรรณแข ทังสุบุตร (มไหสวริยะ)

นาย พรศักดิ์ นิ้มวัฒนากุล

นาย พัฒนัตถ์ ศรีสุโข

นาย พิชัย ลือประสิทธิ์สกุล

นาย พิชาน พูลสมบัติ

นาย พิทยา ไพบูลย์ศิริ

นาย พิพัฒน์ จิรนัยราตุล

นาย พิพัฒน์ชัย อรุณธรรมคุณ

นาย ไพจิตร กนกเวชยันต์

นาย ไพฑูรย์ ค้ำพันธุ์

นาย ไพรัตน์ เตรนาวิทย์

นาย ไพศาล พุฒิรัตน์วงศ์

น.ส. ภาวิไล วัธนนัย

นาย มนตรี กันหรัตนชัย

นาย มนัส ลีลาวงศ์

น.ส. มาลี อัสสมงคล

นาย ยศ พลอยภัทรภิญโญ

นาย ยุกต์ จิระกิจจา

น.ส. ยุพิน ศุพุทธมงคล

นาย ร่มฉัตร วงศาโรจน์

น.ส. รัตน ใจวัฒนาสวัสดิ์ (ประวิชไพบูลย์)

น.ส. รุ่งนภา ประสานทอง

นาย รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

นาย เรืองศักดิ์ ณุศรี

นาย ลูกอินทร์ แก้วใส

นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์

นาย วรพจน์ เหล่าวิทวัส

นาย วรวิทย์ วัชโรทยางกูร

นาย วรวุฒิ สมิดิษเฐียร

น.ส. วัฒนา บำรุงผล (วัฒนาภา)

นาย วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

น.ส. วัลยา พรศิวะกุล

น.ส. วาสนา รุ่งเรืองบางชัน

นาย วิชัย ผลิตนนท์เกียรติ

นาย วิชัย รักพานิชมณี

นาย วิชัย เอกผลากร

นาย วิชิต ศิริทัตธำรง

นาย วิเชียรรัตน์ จำนงวิทย์

น.ส. วินันต์ ทองวัฒนา

นาย วินัย แช่มปรีดา

นาย วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย

นาย วิภาส พงศ์เที่ยงธรรม

นาย วิรัช ธีระภิญโญ

นาย วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล

นาย วิวัฒน์ กิตติมานนท์

นาย วิวัฒน์ มิ่งมงคล

นาย วิวัฒน์ คีตมโนชญ์

นาย วีรจิตต์ โชติมงคล

น.ส. วีรวรรณ ธนโพธิวิรัตน์

นาย ศิริชัย ลิ้มสกุล

นาย ศิริยศ วนิชชานนท์

นาย ศภอรรถ ชาญวิถี

น.ส. ศุลีวรรณ ฤทธาคนี

นาย สภาพร ธิติวิเชียรเลิศ

นาย สถาพร เมธาวี

น.ส. สภา พลอยจิระชัย

นาย สมชาติ สุทธิกาญจน์

นาย สมชาย วิริยะขัตติยาภรณ์

นาย สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ

นาย สมพงษ์ โชติพันธุ์วิทยากุล

นาย สมพงษ์ บุญสืบชาติ

นาย สมพนธ์ นวรัตน์

นาย สมพร วงค์อมรธรรม

นาย สมยศ ลิขิตอรุณรัตน์

นาย สรกิจ ภาคีชีพ

นาย สฤษฎิ์ พัฒนโสภณ

นาย สันติ ศรีเสริมโภค

นาย สันติ ศิริลักขณานันท์

นาย สัมฤทธิ์ เดี่ยวพานิช

นาย สานนท์ สังข์ภาพันธ์

นาย สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง

น.ส. สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์

น.ส. สุดสวาท เลาหวินิจ

นาย สุทธิ์พงศ์ สุขะกุล

นาย สุเทพ อาชวานันทกุล

นาย สุนทร ชินประสาทศักดิ์

นาย สุพจน์ ตันติสุวณิชย์กุล

น.ส. สุพัตรา ศรีวณิชชากร

นาย สุรัตน์ สุขประเสริฐ

นาย สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ

นาย สุรินทร์ ประสิทธิหิรัญ

น.ส. สุรีพร เกษมสันติสุข

น.ส. สุรีย์พร เย็นฤดี

น.ส. สุวรรณา ธีรภาพวงศ์

น.ส. สุวารี สังขวณิช

นาย เสริมกูล อัครปัญญาธร

นาย อภิชัย มหารุ่งเรืองรัตน์

นาย อรรถ นิติพน

นาย อร่าม ลิ้มตระกูล

นาย อาคม จิวะวิทูรกิจ

นาย อารีศักดิ์ โชติวิจิตร

นาย อัมพร หวังพรไพบูลย์

น.ส. อัญชลี ชูโรจน์

นาย อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ

รายชื่อ Siriraj 86

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 5:41 AM Comments comments (0)

Siriraj 86

น.ส. กมลทิพย์ พันธุ์ภาไพ (ภู่สว่าง;)

นาย กฤษฎา นิมิตกุล

น.ส. กวิวัณณ์ พงศ์พิพัฒน์ (วีรกุล;)

นาย กิตตินันท์ กุญแจกาญจน์

นาย กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา

นาย กุศล ประวิชไพบูลย์

นาย กูลชัย ปิยะประภาพันธ์

นาย เกรียงจิต มะระยงค์

นาย เกรียงศักดิ์ เหมือนลม้าย

นาย คณิต สัมบุณณานนท์

นาย คณิต อธิสุข

น.ส. จีระสุข แสงวิเชียร (จงกลวัฒนา;)

นาย เจริญ ฉั่วริยะกุล

นาย ฉัตรินท์ นพจินดา

นาย ชโนทัย วัฒนชัย

นาย ชัชวาลย์ คงนิรัตศัยกุล

นาย ชัย อยู่สวัสดิ์

นาย ชัยวัฒน์ อริยะคุณาธร

นาย ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์

นาย ชาตรี แสงหิรัญวัฒนา

นาย ชูสิทธิ์ พานิชวิทิตกุล

นาย เชาว์ ทัพศาสตร์

นาย เชิดชัย ภัทรอธิคม

นาย โชคชัย อินทรประสงค์

นาย ฐานิศร์ ชื่นมีเชาว์

นาย ดำรัส ตรีสุโกศล

นาย เดช ฤทธิ์ไกรเกรียง

นาย ไตรภพ ยังรอด

นาย ทรงยศ มยุระสาคร

นาย ทวีรัตน์ ขำคมกุล

นาย ทวีวัฒน์ ศังขชาต

นาย ทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา

นาย ทองคำ สุนทรเทพวรากุล

นาย ธงชัย แสงโชติช่วงชัย

นาย ธราดล ณ ระนอง

นาย ธีระพันธุ์ เอี่ยมเจริญ

น.ส. นงค์น้อย วรนาวิน (ภูริพันธ์ภิญโญ;)

นาย นพดล ทองอำไพ

นาย นพดล ศิริธนารัตนกุล

นาย นรินทร์ วรวุฒิ

น.ส. นาราพร คุณาลัย (ประยูรวิวัฒน์;)

นาย บัณฑิต สพโชคชัย

นาย บุญชัย นวมงคลวัฒนา

นาย บุญทน ขอประเสริฐ

นาย บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ

นาย บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

นาย ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข

นาย ประกิต เจียรนัยศิลาวงศ์

นาย ประจวบ คุณทรงเกียรติ

นาย ประจักษ์ ศักดิ์ศรี

นาย ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง

นาย ประยูร เอื้อไพบูลย์

นาย ประสิทธิ์ จงเสริมศิริสกุล

นาย ประสิทธิ์ วัฒนาภา

น.ส. ปรียานุช จุลกะรัตน์ (แย้มวงษ์;)

นาย ปิว วุฒิจริยากุล

นาย พงษ์ เจริญจิตไพศาล

นาย พรชัย พัวรัตนอรุณกร

น.ส. พัชรินทร์ ตันติธาดาพิทักษ์

นาย พิชัย ศิริพรพาณิชย์

นาย พิเฐษฐ์ ชุนพิพัฒน์

นาย พิบูลย์ อำไพกิจพาณิชย์

นาย พิศุทธิ์ ศุภภิญโญพงศ์

นาย พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

นาย พีรพันธ์ เจริญชาตรี

นาย ไพรัช พันวินิต

น.ส. ไพลิน บูรณากาญจน์

น.ส. เฟื่องรักษ์ โภคาวัฒนา (ร่วมเจริญ;)

น.ส. ภานิณี ถาวรังกูร

นาย ภาสกร ไชยเศรษฐ

นาย มนตรี จันทร์นิมิตรศรี

นาย มาโนช อิ่มสมบัติ

นาย ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

นาย ยลศิลป์ สุชนวนิช

นาย ยุคล กาญจนรักษ์

น.ส. เยาวลักษณ์ คชวงษ์ (อัครวิเนค;)

น.ส. รังสิมา อิงอร่าม (เบญจาศิริชัย;)

นาย ละเอียด นาคใหม่

น.ส. ลัดดา จงเจริญธนาวัฒน์ (ลักษณบุญส่ง;)

นาย เลขา ด่านวิริยะกุล

นาย วชิระ ปคุณวานิช

นาย วรพงศ์ จูตะวิริยะ

น.ส. วรรณี ตระกูลผลพฤกษ์

นาย วรเสริฐ อิสราธรรม

นาย วศิน บัวแสง

นาย วสันต์ ภิญโญวิวัฒน์

นาย วสันต์ สุเมธกุล

วัชรี วนชยางค์กุล

นาย วันชัย แจ้งจิรา

นาย วารินทร์ ถมยางกูร

น.ส. วารุณี ตั้งชัยสิน (จินารัตน์;)

นาย วิชิต ลีนุตพงษ์

นาย วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

นาย วิทยา สวัสดิ์วุฒิพงศ์

นาย วิทิต อรรถเวชกุล

นาย วินัย ชำนาญพันธ์ (ลีสมิทธิ์;)

นาย วินิจ พงศ์ปริตร

นาย วิบูลย์ วีระอาชากุล

นาย วิรัช ชีวเรืองโรจน์

นาย วิโรจน์ จงกลวัฒนา

นาย วิโรจน์ หมั่นคติธรรม

นาย วิวัฒน์ วงศ์ศิริศักดิ์

นาย วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์

นาย วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์

นาย วีรวัฒน์ หาญบรรเจิด

นาย ศิริพงษ์ ถมสุวรรณ

น.ส. ศิริพัฒนา สุทธาโรจน์ (ศิริธนารัตนกุล;)

นาย ศิริศักดิ์ ศรีธัญรัตน์

นาย ศุภชัย ชาตรียวณิชย์

นาย สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนากิจ

นาย สมเกียรติ วสุวัฎฎกุล

นาย สมคิด เพ็ญพัธนกุล

นาย สมชัย ศิรินิมิตรผล

นาย สมชาย อัครวิเนค

นาย สมนึก จิรายุส

นาย สมบูรณ์ คุโรปกรณ์พงษ์

นาย สมบูรณ์ จรัสวงศ์ขจร

นาย สมบูรณ์ เพ็ชรเจริญ

นาย สมบูรณ์ วิภาสกรวราวุธ

นาย สมพจน์ ด่านวรพงศ์

นาย สมมิตร วงศ์บุญเนตร

นาย สมยศ กิติสุภรณ์พันธ์

น.ส. สมฤดี กยาวัฒนกิจ

นาย สยาม เลิศพิทักษสินชัย

นาย สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์

นาย สาธิต ไผ่ประเสริฐ

นาย สามารถ ประสิทธิชัยฤทธิ์

น.ส. สายสมร ปรีดิยาธร

นาย สำเริง ศรีผุดผ่อง

นาย สิทธิชัย ปรัชญาพิพัฒน์

น.ส. สุจีรา ชนม์ยืน (ไหจเวชพิทยา;)

นาย สุทธิชัย จันทร์อารักษ์

นาย สุทิน ศรีอัษฎาพร

นาย สุธี พิสิฐพยัต

นาย สุธี ลีละเศรษฐกุล

น.ส. สุนันท์ ชินศักดิ์ชัย (ศรีสงคราม;)

น.ส. สุนีย์ มัชฌิมดำรง (ศักดิ์ศรี;)

นาย สุภร จันทร์จารุนี

น.ส. สุภา โพธิวรทัต

นาย สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา

นาย สุรัตน์ มงคลอารีย์พงษ์

นาย สุริยะ วิไลนิรันดร์

น.ส. สุรีรัตน์ อัศวสุวรรณา (วงศ์บุญเนตร;)

นาย เสถียร สุขพณิชนันท์

นาย โสภณ รัตนสุมาวงศ์

นาย อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์

นาย อนันต์ เสรฐภักดี

น.ส. อัจฉรา ปริชญานนท์ (สัมบุณณานนท์;)

นาย อัษฎา วิภากุล

นาย อานนท์ จาตกานนท์

นาย อารักษ์ ทองปิยะภูมิ

นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร

รายชื่อ Siriraj 65

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 5:36 AM Comments comments (0)

Siriraj 65

น.ส. กนกนาถ สิงหะ (ชูปัญญา)

นาย กนกรส หงส์ทอง

น.ส. กนิษฐา นิทธยุ (ธาระวณิช)

นาย กระแส ชนะวงศ์

นาย กวีรัตน์ เกยุราพันธุ์

น.ส. กาญจนา จึงเจริญ (เกษสอาด)

น.ส. กิ่งแก้ว วิรัชนันทน์ (เจริญพงศ์)

นาย เกษม วรทรัพย์

นาย โกมล สายอุ่มอินทร์

นาย ขจิต ชูปัญญา

น.ส. ขวัญฤดี เมฆสุภะ (เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา)

นาย จงดี สุขถมยา

นาย จรีเมธ กาญจนารัณย์

นาย จรุงแสง สุพโปฎก

นาย จรูญ ชินพันธุ์

น.ส. จำนง ลิลิต (ลีคะพันธ์)

น.ส. จินตรา จันทร์เครือ (อุ่นเอกลาภ)

นาย จิโรจน์ สุชาโต

นาย จุลเดช ยศสุนทรากูล

นาย เจษฎา นิมมานนิตย์

น.ส. ฉวีวรรณ พงศ์สวัสดิ์ (ศักตรูลี้)

น.ส. ฉันทนา เฟื่องวุฒิราญ (สุทธิมณฑล)

นาย ชวลิต สุทธิมณฑล

นาย ชิตพงษ์ ไชยวสุ

น.ส. ชื่นฤดี ศรียาภัย (ไชยวสุ)

น.ส. ชูชื่น เศรษฐบุตร (สันทัดวุฒิ)

นาย ชูทิตย์ ปานปรีชา

นาย ไชยสิทธิ์ วิชัยยะ

นาย ณ ญาดา มีนะกนิษฐ

นาย ณรงค์ มั่นสกุล

นาย ดำเกิง บุรณินทุ

นาย ดำริ ดำรงศักดิ์

นาย เถลิง พลจันทร

นาย ทวีศักดิ์ บำรุงตระกูล

นาย ทัศนัยน์ ปานสิงห์

น.ส. ทัศนีย์ วงศ์ประทีป (จงศุภชัยสิทธิ)

นาย แทน จงศุภชัยสิทธิ์

นาย ธงชัย อุ่นเอกลาภ

นาย ธรรมนูญ จันทโรจวงศ์

นาย ธรรมนูญ วานิยะพงศ์

น.ส. นงนุช เหรียญทอง (Dunn)

น.ส. นวลนิตย์ สุวณิชยกุล (นิพัทธสัจก์)

น.ส. นิตยา สมิตานนท์ (Morris)

นาย บรรลุ โพธิ์ทอง

นาย บานเย็น สวนไทย

นาย บำนาญ จิปิภพ

น.ส. บุญเยือน ศรีหิรัญ (ทุมวิภาต)

นาย บุญศรี ธนะโสภณ

น.ส. บุญสม นิมมานนท์ (รัตนศิริ)

นาย บุญสืบ ชัยอนันต์

นาย ประกิต วิชิตพันธุ์

นาย ประกิต เกษมศานติ์

นาย ประจักษ์ สิริเวชชานุวัฒน์

นาย ประชุม บุญถนอม

น.ส. ประทานพร เจียมวิจิตร (Feinstein)

น.ส. ประทุม กุมภลำ (โพธิทอง)

นาย ประพันธ์ จิตต์จำนงค์

น.ส. ประพิศ วิวัฒนเศรษฐ

นาย ประภาพ โขวิฑูรกิจ

นาย ประโยชน์ วงศา

นาย ประสงค์ ถนอมจิตต์

นาย ประสาร นิลประภัสสร

นาย ประสิทธิ์ นิพัทธสัจก์

น.ส. ปราณี จงวัฒนา (เศรฐภัคดี)

น.ส. ปราณี ตันติวงศ์ (บุณบพุกณะ)

นาย ปราโมทย์ ทุมวิภาต

นาย ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ

นาย ปรีชา มิตรกูล

นาย ปัญจะ กุลพงษ์

น.ส. ปิ่น นิลประภัสสร

นาย ผดุง ศัตรูลี้

นาย ผดุงศักดิ์ อิ่มอุดม

นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

น.ส. พรรณี โพธิวิหค (ปานปรีชา)

นาย พัลลภ โพธิพฤกษ์

นาย พินิจ วัฒนไพศาล

นาย พิพัฒน์ คุ้มเกษ

นาย พีระพล สุนทรพะลิน

นาย พูนสุข เดชชานุเคราะห์

นาย พูนสุข สมร่าง

น.ส. เพ็ญแข เกษมสุวรรณ (ชนะวงศ์)

น.ส. เพ็ญศรี คุปตะวาณิช

นาย ไพจิตร เจริญขวัญ

นาย ไพบูลย์ จิตต์แจ้ง

นาย ไพรัช ศรีไสว

นาย มนูญ ไพบูลย์

น.ส. มัลลิกา สมุทรกลิน (ยศสุนทรากุล)

นาย แมน ศุภศิริวัฒน์

นาย ยงยุทธ อุทยานะกะ

น.ส. เย็นจิตต์ ทองสมบุญ

น.ส. รจนา เหมือนทองจีน

น.ส. รพิน ศุขะวณิช (สนิทพันธุ์)

น.ส. ราตรี สุคนธมาน (เนตรพุกกะณะ)

นาย รำเพย ครุธกูล

น.ส. ฤดี ปลีหะจินดา

นาย เลิศเชาวน์ สุวรรณกุล

นาย วราห์ ตัณฑโอภาส

นาย วัชรินทร์ กาญจนคูหะ

น.ส. วารุณี บุญปาลิต

นาย วิจิตร บุญพรรคนาวิก

นาย วิชัย ทรัพย์เจริญ

นาย วิชัย นามสูงเนิน

นาย วิชัย เอี่ยมอร่าม

นาย วิชา สธนพานิชย์

นาย วิชิต มธุรสภาษณ์

นาย วิชิต เลี่ยมทอง

นาย วิเชียร พานิชชอบ

นาย วิเชียร รุ่งเรือง

นาย วิเชียร วิสุทธิศักดิ์

นาย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

นาย วิฑูร อัตนโถ

นาย วิศิษฐ์ เต็งอำนวย

นาย วิสุทธิ์ ต่างใจ

นาย วีระ แสงรุจิ

นาย วีระพงษ์ ฉัตรานนท์

นาย ศรีธร ศาสตรี

นาย ศรีรัตน์ รัตนมาลัย

นาย ศานติ วิบูลมงคล

นาย สถาปน์ ชินพงศ์

นาย สมเจษฎ์ ไกรโรจนานนท์

นาย สมใจ สุทธิพงศ์ (แดงเปี่ยม)

นาย สมเชาว์ ยิ่งวรพันธุ์

น.ส. สมทรง พัวไพโรจน์

น.ส. สมเนตร สกลผดุงเขตต์ (บุญพรรนาวิก)

นาย สมพร พฤกษราช

นาย สมพร โพธินาม (เอกรัตน์)

น.ส. สมพร วีระพงศ์

นาย สมภพ อิงคนินันท์

นาย สมโมทย์ โยธพันธุ์

นาย สมหมาย ถุงสุวรรณ

น.ส. สรรพ์ศรี สุขวัจน์ (เปียวุฒิ)

นาย สวรรค์ สโรบล

นาย สัมภาษณ์ พงษ์เพ็ชร

นาย สายัณฑ์ ตุลารักษ์

นาย สำเริง แสงซื่อ

น.ส. สำอาง ธารีฤกษ์ (จันทรวิถี คุรุรัตน์พันธุ์)

นาย สุจินต์ แววหงส์

นาย สุภา รักชาติ

น.ส. สุมนา วิชพันธุ์ (หนุนภักดี)

น.ส. สุรภิณ สายประดิษฐ์ (ธนะโสภณ)

ม.ร.ว.สุรวรรณ วรวรรณ

นาย สุรินทร์ ชนไมตรี

นาย สุรีย์ อรรถไพศาลศรุดี

นาย สุวิทย์ นันทพาณิชย์

นาย สุวิย์ ยังปรีชา

น.ส. เสาวนีย์ ศิริเวช (ลัธธนันท์)

นาย เสบียง ศรีวรรณบูรณ์

นาย อดุลย์ วิริยเวชกุล

นาย อมร แสนสุข

นาย อัศวิน อุทัยจันทร์

น.ส. อารีวรรณ นพธัญญะ

นาย อินปั่น วาฤทธิ์

นาย อุดม เกียรตินันทน์

น.ส. อุไร ตั้งสง่า (ทองใบใหญ่)

รายชื่อ Siriraj 72

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 5:26 AM Comments comments (1)

Siriraj 72

1 พ.ญ.กรกมล ถนอมสัตย์ (บัวขวัญ)

2 พ.ญ.กรทอง อัศวาณิชย์(ตัณฑ์เกยูร)

3 พ.ญ.กิ่งกาญจน์ บริบูรณ์(เตชะกำพุ) (Kingkhan Boriboon)

4 น.พ.โกวิท เงาวะบุญพัฒน์ (Kovit Ngawaboonpat)

5 น.พ.ขจร เวชพฤติ

6 น.พ.ขจรเดช วิภาศิริ (Khachondej Vibhasiri)

7 น.พ.ครรชิต อมาตยกุล

8 พ.ญ.จรรยา สรรพนุเคราะห์ (จินตกานนท์)

9 น.พ.จรัล ใจแพทย์

10 พ.ญ.จริยา เลขยานนท์ (ชุ่มราษี)

11 พ.ญ.จินดา โรจนสถิตย์ (วนาสิน) (Chinda Rojanasathit)

12 น.พ.จิโรจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (Jiroj Thephasdin)

13 น.พ.จุมพล คุ้มไพโรจน์

14 น.พ.จุรินทร์ บริบูรณ์ (Jurin Boriboon)

15 พ.ญ.จุไรรัตน์ วัฒนา (อึ้งอารี)

16 น.พ.เจริญ มีนสุข

19 พ.ญ.เฉลิมขวัญ ชฎารัตน์ (ศิลปกรรมพิเศษ)

20 น.พ.เฉลิมชัย จีระศิริ

21 น.พ.เชวง องคสุวรรณ (Chaweng Ongkasuwan)

22 น.พ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

23 น.พ.โชติ เธียรสุคนธ์

24 น.พ.โชติชัย ศรีสุโร (Chotchai Srisuro)

25 พ.ญ.ดวงดาว ราชวัฒน์ (โกณานนท์)

26 พ.ญ.ดาราเพ็ญ จิวาลักษณ์ (Darapen Jivalak)

27 น.พ.ดิลก ภูมิจิตร

28 น.พ.เดชา ตันไพจิตร

29 น.พ.ถาวร หล่อรุ่งโรจน์ (Thavorn Loroungrojana)

30 น.พ.ทรงฤทธิ์ จงศิริวัฒน์ (Ritt Chong)

31 น.พ.ทินกร เจณณวาสิน (Thinakorn Chennavasin)

32 น.พ.ธนาพันธ์ กิจพันธ์พานิช

33 น.พ.ธัชชัย ภัทราคม

34 พ.ญ.นิตยา เลิฟเลซ (จิตต์จักรกล) (Nitaya Chitchakkol)

36 น.พ.บุญชัย จิตะพันธ์กุล

37 น.พ.บุญเยี่ยม โรจนวโร

38 น.พ.บุญเลิศ ตันสิทธิแพทย์

39 น.พ.ประกอบ ศรีชัย (Prakob Srichai)

40 น.พ.กอบโชค (ประพัฒน์)  นุตะมาน

41 น.พ.ประมวล ถิระศิลป์ (Pramuan Thirasilpa)

42 น.พ.ประวิตร คุณเขมากรณ์ (Pravit Kunakemakorn)

43 น.พ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์

45 พ.ญ.ปรางทอง จิตตานนท์ (ศังขะกฤษณ์)

46 น.พ.ปรีชา โอภาสานนท์

47 น.พ.ปรีดี เหตระกูล

48 พ.ญ.ผจงจิตต์ สุวรรณประกร (จันทร์เรือง)

49 น.พ.เผด็จ แก้วพันนา (Padet Keopunna)

50 น.พ.พลศักดิ์ มณีรัตน์

51 พ.ญ.พจนีย์ บลอมควิส (ยศสิงห์)  (P. Blomquist)

52 พ.ญ.พวงทอง ไทยเหนือ (บุญสวัสดิ์)

53 พ.ญ.พวงศล รัตนไพศาล

54 พ.ญ.พิกุล ตัณฑพานิช (จินตพิทักษ์)  (Pikul Tontapanish)

56 น.พ.พิทยา พิสิฐเวช (หาญเกษม)

57 พ.ญ.พิมพ์ประไพ บรุชชิน (สมุทรกลิน)  (Pimprapi Brutschin)

58 น.พ.พิศิษฐ์ ศิริสุข

59 พ.ญ.เพ็ญพธู หิรัญรัศ (อยู่สุข)

61 น.พ.ไพบูลย์ เตชะวณิชย์

62 น.พ.ไพรัช วิเชียรเกื้อ (Pairat Wichienkur)

63 น.พ.ไพศาล มโนมัยวัฒน์ (Phaisal Manomaivat)

64 น.พ.ภุชงค์ วีรพลิน

67 น.พ.มานพ ชัยจำรูญพันธ์

69 น.พ.ไมตรี ประภัสศิริพันธุ์

70 น.พ.ยงยุทธ พลอยส่องแสง

71 พ.ญ.ยุพดี วรสุบิน (เกยานนท์)

72 พ.ญ.รจิต ตู้จินดา (ปัญญาธัญญะ)

73 น.พ.รพินทร์ โอสถานนท์ (Rapin Osathanondh)

75 พ.ญ.วรภา สุวรรณจินดา (โชติพานิช)

76 น.พ.วราห์ วรสุบิน

77 น.พ.วราพงศ์ พรโสภณ

78 น.พ.วศิน มีวัตถา

79 น.พ.วันชัย เหลืองบุญฟ้อน

80 น.พ.วัลลภ บุญประคอง (Wallop Boonprakong)

82 น.พ.วิชิต วนดุรงค์วรรณ (Vichit Vanadurongvan)

83 น.พ.วินัย วิริยะกิจจา

84 น.พ.วินัย อาจแย้มสรวล (ร.ต.ท.ญ.นงลักษณ์ อาจแย้มสรวล)

85 น.พ.วิบูล สุนทรพจน์

86 น.พ.วิวัฒน์ นิมมานรัชต์

88 น.พ.ศุภชัย สายศร

89 น.พ.สงคราม สิริพันธนะ

90 น.พ.สถาพร ชวลิตธำรง

91 น.พ.สมเกียรติ โรจนสถิตย์ (Somkiatr Rojanasathit)

92 น.พ.สมเกียรติ ศรีสอาด

93 น.พ.สมจิตต์ สุวรรณสารกุล

94 น.พ.สมชาย เนื่องตัน

96 น.พ.สมพงศ์ สหพงศ์

97 พ.ญ.สมพูล เปรมศรีรัตน์ (โควบุตร)  (Somphool Premsrirut)

99 น.พ.สุขวัฒน์ วัฒนาธิษฐาน

100 พ.ญ.สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ (สัมภวคุปต์)

102 พล.ต. น.พ.สุทัศน์ ศรีอาภรณ์

103 พ.ญ.สุนันทา พลอยส่องแสง (ศรีสุบัติ)

104 พ.ญ.สุปาณี ธารสิริโรจน์ (ลีปิพัฒนวิทย์)

105 น.พ.สุพัตร นาโค

107 พ.ญ.สุรัชนี อังคุษฐสิริ (ไข่นาค)  (Surachanee Angkustsiri)

110 พ.ญ.สุวรรณี วีระเศรษฐกุล

111 น.พ.เสรี ตู้จินดา

112 พ.ญ.หวานจิตต์ เกรันพงษ์ (หิรัญรัศ)

113 น.พ.เหลือพร ปุณณกันต์

115 พ.ญ.อัญชุลี แสนมณีชัย (สิรยายน)

116 พ.ญ.อาภรณ์ ปราบริปูตลุง (พรหมพิทักษ์)

117 น.พ.อำพน แสงมาลี (Umpon Sangmalee)

119 น.พ.อุดมศักดิ์ สังฆ์คุ้ม

120 พ.ญ.อุษณา ลุวีระ (ธาวนพงษ์)

121 น.พ.เอกชัย ภาคสุวรรณ

122 น.พ.พัฒน์ (ฮงฟัด)  พงศ์วัฒนกุลศิริ

เสียชีวิต

60 พ.ญ.เพลินพิศ อุชุภาพ (ทองเจริญ)

81 น.พ.วิจักษณ์ พันธุ์เมธิศร์

98 น.พ.สมาน ยั่งยืน

65 น.พ.มนัส สุคนธมาน

109 น.พ.สุวรรณ จันทพันธ์

95 น.พ.สมบัติ ธีระวุฒิ

118 น.พ.อุดม วุฒิจำนงค์

74 น.พ.วรพจน์ ชันษา

55 น.พ.พินัย รุโจปการ

35 น.พ.นิรันดร์ รัชดานุรักษ์

18 น.พ.เจษฎา เมืองสมบัติ

87 น.พ.วีระ ศรีภิญโญ

68 น.พ.มานพ เหลืองนฤมิตรชัย

44 น.พ.ประหยัด ชัยพฤกษ์ (Prayad Chayapruks)

17 น.พ.เจริญ บุญชัย

101 น.พ.สุบิน ศิริสังข์ไชย

114 น.พ.อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์

106 น.พ.สุพจน์ อิฐรัตน์

66 พ.ญ.มณีรัตน์ วัชรักษะ (เกียรติสุนทร)

108 พ.ต.อ.พิเศษน.พ.สรรัชต์ วงศาโรจน์ (สุรัส สุรักขกะ)

รายชื่อ Siriraj 113

Posted by sirirajalumni on April 27, 2010 at 1:58 AM Comments comments (0)

Siriraj 113

4501001 นาย กนก อ่องสกุล

4501002 น.ส. กนกพร สรรพวิทยกุล

4501003 น.ส. กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์

4501004 น.ส. อลิสา ลิขิตทรัพย์

4501005 น.ส. กรภัทร์ ระลึกฤาเดช

4501006 นาย กอบกิจ สังฆรินทร์

4501007 น.ส. กันต์กมล จัยสิน

4501008 น.ส. กานต์ชนา อัศวธิตานนท์

4501009 นาย กิตติ ตันตระวิวัฒน์

4501010 น.ส. เกศกมล สุวรรณ

4501011 นาย เกษม ยศไพบูลย์

4501012 นาย ไกรสิงห์ กุลจิรัฐิติกาล

4501013 น.ส. เขมิกา เขมะกนก

4501014 นาย จตุภัทร คุณสงค์

4501015 น.ส. จันทรัสม์ วิทวัสกุล

4501016 น.ส. จิตรลดา สมาจาร

4501017 น.ส. เจนจิรา รัชทาณิชย์

4501018 น.ส. เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง

4501020 น.ส. ชนัญญา ศรีหะวรรณ์

4501021 นาย ชนินทร จารุพงศ์ประภา

4501022 น.ส. ชมสิริ เสกสรรค์วิริยะ

4501023 น.ส. ชลธิชา สุทธิวรดิลก

4501025 นาย ชัยยุทธ ศิษย์ธนานันท์

4501026 นาย ชาลี เลาหพันธ์

4501027 นาย ชิตพงศ์ ศิริทองถาวร

4501029 นาย ชัยโรจน์ ตันศิริสิทธิกุล

4501030 น.ส. ฐานิกา เกียรติชัย

4501031 น.ส. ฐิตาภา บุญบำเรอ

4501032 นาย ณัชชา ยอดระบำ

4501033 น.ส. ณัฏฐวดี เวียงเพิ่ม

4501034 น.ส. ณัฐธยา วชิรพันธุ์สกุล

4501035 นาย ณัฐพล เชื้อสำราญ

4501036 นาย ณัฐพล พรรณเชษฐ์

4501037 น.ส. ณัฐสินี เต็งธนกิจ

4501038 นาย ดนุพล สรรวานิช

4501039 นาย ดนุพล อาษาพนม

4501040 น.ส. ดรุณพร เลิศพงศ์ภาคภูมิ

4501041 น.ส. ดวงนภา จันเทวา

4501042 น.ส. ดารัตน์ เรืองเกรียงสิน

4501043 น.ส. ดุลยพร วงศ์แสวง

4501044 นาย ถิรชาติ เสวตานนท์

4501045 นาย ทวีพล ประจักษ์ธรรม

4501046 นาย ทวีศักดิ์ สูตรภาษานนท์

4501047 นาย ทศพล เกิดศิริชัยรัตน์

4501048 นาย ทศพล เจียมตน

4501049 น.ส. ทักษอร อุบล

4501050 น.ส. ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม

4501051 น.ส. ธกานต์ หวังธำรง

4501052 นาย ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค

4501053 นาย ธนิศศักดิ์ ทวีโคตร

4501054 น.ส. ธีรนันท์ จิรจริยาเวช

4501055 นาย ธีรพงศ์ โตเจริญโชค

4501056 นาย ธีรพันธ์ ดิสเสถียร

4501057 น.ส. นพนันท์ ชัยกิตติศิลป์

4501058 น.ส. นพมาศ ขำเปรมศรี

4501059 นาย นฤพล ศาสตรานุรักษ์

4501060 น.ส. นัทธมน จิวรฤกษ์

4501061 น.ส. น้ำเพ็ญ ศิริวัฒน์

4501062 น.ส. นิดา จารีมิตร

4501063 นาย นิวัฒน์ ลักขณาวงศ์

4501064 นาย นิวิธ กาลรา

4501065 น.ส. นิศารัตน์ สุนทราภา

4501066 น.ส. เนตรวิมล นันทิวัฒน์

4501067 น.ส. บราลี ปานเกตุ

4501068 น.ส. บารรี จันทร์ไพแสง

4501069 นาย ปกรณ์ ธัญวงษ์

4501070 นาย ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ

4501071 นาย ปณัย เลาหประสิทธิพร

4501072 น.ส. ปรมาภรณ์ ศรีวุ่น

4501074 นาย ประพันธ์ เหล่าพรรณราย

4501075 น.ส. ประพินทุ์ภา พ่วงเชย

4501076 น.ส. ประภา พัตราภรณ์พิศุทธิ์

4501077 นาย ประเวศ ปรีดาชัยกุล

4501078 นาย ปรัชญ์ โฆสรัสวดี

4501079 น.ส. ปรางทิพย์ เจริญพงศ์

4501080 น.ส. ปรานี ปวีณชนา

4501081 น.ส. ปริยานุช ทองเจริญ

4501082 น.ส. ปองหทัย ดำรงผล

4501083 นาย ปัญจพล วิทิตวโรดม

4501084 น.ส. ปัณฑารีย์ อัศวเนตรมณี

4501085 น.ส. ปัณณพร อุบลวิโรจน์

4501087 น.ส. ปานฤดี วัฒนะประกรณ์กุล

4501088 น.ส. ปานวาด มั่นจิต

4501089 น.ส. ปิ่มอารีย์ พ่วงตระกูลศิริ

4501090 นาย ปิยนพ นุชนารถ

4501091 นาย ปิยะณัฐ วงศ์วรรณ

4501093 นาย พงศ์พีระ เตธวัช

4501094 นาย พรชัย งามธนวัฒน์

4501095 นาย พรพีระ จิตต์ประทุม

4501096 น.ส. พรรณวดี รุ่งธรรมสกุล

4501097 น.ส. พลอย เพ็งชะตา

4501098 น.ส. พัชรพร วงษ์สิทธิชัย

4501099 น.ส. พัชราพร จันทรปรรณิก

4501100 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส

4501101 น.ส. พิชญา โอเจริญ

4501102 น.ส. พิชยา หาญดำรงธรรม

4501103 น.ส. พิมพ์กมล เสียงวัฒนะ

4501104 น.ส. เพียงบุญพา เนติธรรมกุล

4501105 น.ส. ภัทราพร เปรมประพันธ์

4501107 นาย ภาคภูมิ พุ่มพวง

4501108 นาย ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร

4501109 น.ส. กชมล มโนนุกุล

4501110 นาย เมธี องค์ศิริพร

4501111 นาย ยศวัจน์ ตั้งตรงจิตร

4501112 นาย ยุทธสินธุ์ วงค์แสงคำ

4501113 น.ส. ธัญดา เทียมพงศ์

4501114 น.ส. รจวรรณ ศุภกุล

4501115 น.ส. รติกร แซ่จ้อง

4501116 น.ส. รวีวรรณ สุรเศรณีวงศ์

4501117 นาย ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

4501118 นาย รักษ์สิทธิ์ กิจอันเจริญ

4501119 น.ส. รับทอง เลิสวนารินทร์

4501120 น.ส. รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์

4501121 น.ส. รุจิรา กิตติภิญโญภาพ

4501122 นาย เรวัฒน์ บุญอนุวัฒน์

4501123 นาย ฤาชา รัศมีโชติ

4501124 น.ส. ลลิดา จูพัฒนกุล

4501125 น.ส. ลาวัณย์ฉวี ยรรยงเวโรจน์

4501126 น.ส. วรรณกานต์ เพ็ชรรุ้งรัตน์

4501127 นาย วรัชญ์ วรนิสรากุล

4501128 น.ส. วรากร พฤฒิพฤกษ์

4501129 น.ส. วลัยรัตน์ สิทธิกรสวัสดิ์

4501130 น.ส. วันสิริ ชัยสิรินทร์

4501131 น.ส. วาสนา คุ่ยเสงี่ยม

4501132 น.ส. วาสนา ปรางค์วัฒนากุล

4501133 นาย วิธวินท์ สว่างเดือน

4501134 น.ส. วิภาวี คล้ายสุบรรณ

4501135 น.ส. วิริยา พิพัฒน์สกุลโรจน์

4501136 น.ส. วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์

4501137 นาย วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร

4501138 นาย วุฒิเศรษฐ์ ฐิตินันท์เมือง

4501139 นาย เวธิต ดำรงกิตติกุล

4501140 นาย ไวโรจน์ วัยนิพิฐพงษ์

4501141 น.ส. ศรัญญา อิทธิพูลสวัสดิ์

4501142 นาย ศรัณย์ จินดาหรา

4501143 นาย ภาสวิชญ์ ชัยจินดา

4501144 น.ส. ศรินทิพย์ ศิริสุวรรณรัตน์

4501145 น.ส. ศศิกาญจน์ ตั้งทัศนา

4501146 นาย ศักดา สถิรเรืองชัย

4501147 น.ส. ศิรดา ภาณุพัฒนพงศ์

4501148 น.ส. ศิรินุช ธีระธำรงชัยกุล

4501149 น.ส. ศิริรัตน์ รัตนอาภา

4501150 น.ส. ศิวพร เหมวิมล

4501151 น.ส. ศุทธิชา ลีลาวัฒนสุข

4501152 นาย ศุภฤกษ์ เจียรผัน

4501153 นาย เศวต หวังธรรมมั่ง

4501154 นาย สมภพ พัทธยกุล

4501155 นาย สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์

4501156 น.ส. สวิตา คณาวิฑูรย์

4501157 นาย สิทธิชัย อีงประเสริฐ

4501158 น.ส. สุกมล คูหาสวัสดิ์

4501159 น.ส. สุชาวดี หอสุวรรณ

4501160 นาย สุทัศน์ ศรีสวัสดิ์

4501161 น.ส. สุภิญญา ภู่ประดิษฐ์

4501162 น.ส. สุเมธา จิรโชติชื่นทวีชัย

4501163 น.ส. สุรีย์ภรณ์ บุญญานุกูล

4501164 น.ส. สุวดี ประนม

4501165 นาย หาญชัย อังคนาวราพันธุ์

4501166 นาย อนันต์ ลาภพิกุลทอง

4501167 น.ส. อนุรีย์ อึงคนึงเดชา

4501168 น.ส. อภิชญา ศรีปริวุฒิ

4501169 น.ส. อรจิรา บูรณากาญจน์

4501170 นาย รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา

4501171 น.ส. อลิสา ทั่งตระกูล

4501172 น.ส. อลีนา สรรค์ธีรภาพ

4501173 น.ส. อัจฉริยา นิมกาญจน์

4501174 นาย อัศวิน เรืองมงคลเลิศ

4501175 นาย อานิก อุษณกรกุล

4501176 นาย เอกเกษม วาณิชเจริญกุล

4501086 น.ส. ปัทมา ตันติเกตุ


Rss_feed